Sunulan Hizmetler

ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi ÖYP Araştırma Görevlilerinin usul ve esaslarda ve yönergede belirtilen diğer iş ve işlemlerinin yapılması ile ilgili iç ve dış paydaşlarla olan yazışmalarını ve iletişimini aşağıda belirtilen konularda sağlamaktadır.

Kaynak Aktarımı, ÖYP Giderleri ve Harcamalar

Kaynak aktarımı

(1) 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca yurt içinde ve yurt dışında öğretim üyesi yetiştirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine kaydedilen ödenekten ÖYP çerçevesinde desteklenmesine karar verilen başvurulara ilişkin YÖK Yürütme Kurulu tarafından uygun görülen tutarlar, tahakkuk ettirilmek suretiyle Akdeniz Üniversitesi bütçesine aktarılır. ÖYP kapsamında, yükseköğretim kurumlarına aktarılan tutarların karşılığı, Akdeniz Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından bir yandan (B) işaretli cetveline öz gelir, diğer yandan (A) işaretli cetvele ödenek olarak kaydedilir. Kaynak aktarımı, ÖYP araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim gördükleri yükseköğretim kurumlarına yapılır.

(2) ÖYP araştırma görevlisi kadrosuna atananlar için kaynak aktarımı YÖK Yürütme Kurulu kararı üzerine yapılır.

(3) 2010 yılından önce ÖYP’ ye dahil olan araştırma görevlilerine Yükseköğretim Kurulu tarafından kaynak aktarımı yapılmaz.

Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Kaynak Aktarımı ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı alırken aşağıdaki hususlara yönerge doğrultusunda dikkat eder;

(a) Bir yükseköğretim kurumu adına Üniversiteye bağlı Enstitülerde lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlilerinin, 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi kapsamında görevlendirilmiş olması,

(b) ÖYP araştırma görevlisinin atandığı bölüm/anabilim/ana sanat dalı ile lisansüstü öğrenim yaptığı bölüm/anabilim/ana sanat dalının aynı olması (Yürütme Kurul Kararı ile farklı bölümde lisansüstü öğrenim yapmasına izin verilenler hariç) gerekir.

(c) ÖYP araştırma görevlisi hangi lisansüstü öğretim programına devam ediyorsa (yüksek lisans, doktora, bütünleşik doktora) sadece devam ettiği program için ayrılan ödenek aktarılır.

(d) Ortak yürütülen lisansüstü öğretim programlarında kaynak aktarımı her iki üniversiteden alınan ders kredileri dikkate alınarak yapılır.

ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi yukarıda belirtilen işlemlerin takibinde ve yazışmalarında kaynak aktarımı yapılabilmesi için;

1- Atama onayının Personel Dairesi Başkanlığından gelmiş olmasına,

2- ÖYP Araştırma Görevlisinin dil puanının 65 in altında ise hazırlık eğitimi alıyor olması, 65 in üzerinde ise enstitüye öğrenci kaydının yapıldığına,

3- Yüksek lisans eğitimine başladığına dair enstitülerden yönetim kurulu kararının gelmiş olmasına ve ekinde;

a) Öğrenci Belgesi,

b) Ales Sınav Sonucu,

c) Lisans veya Yüksek lisans Mezuniyet Belgesi,

d) Yabancı Dil Sınav Sonucu olmasına,

4- Yukarıdaki bilgi ve belgeleri kontrol ederek Yöksis sistemine yukarıdaki belgelerde bulunan bilgilerin girişi yapılır ve sistemden listesi alınır.

5- Personel Dairesi Başkanlığına bir üst yazı ile ekinde öğrenci belgesi ve enstitülerin öğrencilik kaydı ve kaynak aktarımının istenmesine dair yönetim kurulu kararı bildirilir.

ÖYP giderleri

ÖYP araştırma görevlilerinin eğitimleri süresince kullanılmak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir ÖYP araştırma görevlisi için eğitim-öğretim ve araştırma amacıyla Akdeniz Üniversitesine aktarılan kaynaklar;

a) ÖYP kapsamındaki proje giderleri,

b) Yurt içinde veya yurt dışında yapılacak yabancı dil eğitimi giderleri,

c) Lisansüstü eğitimin tez aşamasında yurt dışında sürdürülecek bir bölümüne ilişkin araştırma giderleri,

d) Eğitim-öğretim için gerekli alımlar,

e) Temel ofis ekipmanları,

f) Sarf malzemeleri,

e) Makine-teçhizat alım, bakım, onarım ve destek harcamaları,

f) ÖYP araştırma görevlileri ile bunların danışmanlarının yılda toplam 15 günü aşmayacak şekilde yurtiçi veya yurtdışı bilimsel amaçlı toplantılara katılmaları (6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılan ödemeler dahil) için kullanılır.

ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi yukarıda belirtilen işlemlerin takibinde ve yazışmalarında;

Yukarıda sayılan alımlarla ilgili talep formlarının şekli web sayfamızda standart olarak düzenlenmiştir.

(1) ÖYP Araştırma Görevlisinin kadrosunun Akdeniz üniversitesinde olması halinde;

a) Malzeme talep formu doldurulduktan sonra danışmanının da onayıyla fakültesinin üst yazısıyla ÖYP Kurum Koordinasyon Birimine gönderilir.

b) Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Görev Yolluklarında fakültesinin yönetim kurulu kararı ile Rektörlük Makam Onayı alınır ve ilgili onay Personel Dairesi Başkanlığı tarafından üst yazıyla ÖYP Kurum Koordinasyon Birimine gönderilir. Görev süresinin bitiminde bildirim doldurularak imzalar tamamlanır ve ekleriyle birlikte ödeme yapılmak üzere ÖYP Kurum Koordinasyon Birimine gönderilir.

(2) ÖYP Araştırma Görevlisinin kadrosu Akdeniz üniversitesinde değil de başka bir üniversite de olması halinde;

a) Malzeme talep formu doldurulduktan sonra danışmanının da onayıyla Enstitüsünün üst yazısıyla ÖYP Kurum Koordinasyon Birimine gönderilir.

b) Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Görev Yolluklarında Enstitüsünün yönetim kurulu kararı ile Rektörlük Makam Onayı alınır ve ilgili onay Personel Dairesi Başkanlığı tarafından üst yazıyla ÖYP Kurum Koordinasyon Birimine gönderilir. Görev süresinin bitiminde bildirim doldurularak imzalar tamamlanır ve ekleriyle birlikte ödeme yapılmak üzere ÖYP Kurum Koordinasyon Birimine gönderilir.

ÖYP kaynaklarının kullanımı

(1) ÖYP araştırma görevlilerinin öğrenimleri süresince kullanılmak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir ÖYP araştırma görevlisi için eğitim-öğretim, araştırma ve bilimsel toplantılara katılım amacıyla aktarılan kaynaklar:

(a) Proje Giderleri: Lisansüstü öğrenim için gerekli alımlar, temel ofis ekipmanları, sarf malzemeleri, makine-teçhizat ve hizmet alım, bakım ve onarım harcamaları (tez çalışmaları ile öğretim programı kapsamında yapılacak diğer ödemeler dahil)

(b) Seyahat Giderleri: ÖYP araştırma görevlileri ile bunların danışmanlarının yılda 15 günü aşmayacak şekilde yurtiçi ve yurtdışı bilimsel amaçlı toplantılara katılmaları (6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılan ödemeler ile ÖYP araştırma görevlisinin danışmanları için ÖYP kapsamında yapılacak diğer ödemeler dahil) için kullanılır.

(2) Kaynakların ilgili kalemler içerisindeki dağılımı, ÖYP araştırma görevlisi tarafından atanmış ise tez danışmanı, tez danışmanı atanmamış ise bölüm başkanı ile birlikte belirlenir ve Üniversite Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına (SGDB) iletilmek üzere ÖYP Kurum Koordinatörlüğüne verilir. Kaynak kullanımına ilişkin planlama Üniversite Strateji

Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından bütçelendirildikten sonra kalemler arasında
kesinlikle aktarım yapılamaz.

ÖYP kapsamında yükseköğretim kurumlarına ödenen tutarlardan yapılacak ödemelere ilişkin gider gerçekleştirme işlemleri ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi tarafından yerine getirilir.

ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi yukarıda belirtilen işlemlerin takibini ve yazışmalarını;

Malzeme Talep Formu esas alınarak;

a) Gerçekleştirme Görevlisinin teklifi ve Harcama Yetkilisinin onaylamasıyla Onay Belgesi,

b) Düzenlenmesi gerekiyorsa Teknik Şartname,

c) Düzenlenmesi gerekiyorsa Sözleşme,

d) Harcama yetkilisince imzalanan Teklif Mektubu ya da mektupları,

e) Onay Belgesiyle Piyasa Araştırmasıyla Görevlendirilenler tarafından düzenlenen Piyasa Araştırma Tutanağı,

f) Muayene Kabulü ile görevlendirilenler tarafından düzenlenen Muayene veya Hizmet Kabul Komisyonu Tutanağı,

g) Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisince düzenlenmiş Taşınır İşlem Fişi,

h) Limiti aşması halinde Vergi Borcu Yoktur yazısı,

i) Alımın çeşidine göre Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen diğer belgeler.

j) Düzenlenerek ön mali kontrolü yapılarak

k) Önce e-bütçe sistemine bütçe kaydı,

l) Sonra da Kamu Harcama ve Muhasebe Yönetim Sistemine kayıtlar yapılarak Gerçekleştirme Görevlisi tarafından girişleri yapılır ve imza edilerek harcama Yetkilisine sunulur.

m)Teslim Tutanağı düzenlenerek Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına ödeme yapılmak üzere verilir.

Yurtiçi/yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi esas alınarak;

a) Yolluk bildirimi ve ekleri üzerinde ön mali kontrol işlemi yapılarak gerçekleştirme görevlisi tarafından önce e-bütçe sistemine bütçe kaydı,

b) Sonra da Kamu Harcama ve Muhasebe Yönetim Sistemine kayıtlar yapılarak Gerçekleştirme Görevlisi tarafından girişleri yapılır ve imza edilerek harcama Yetkilisine sunulur.

c) Teslim Tutanağı düzenlenerek Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına ödeme yapılmak üzere verilir.

Aktarma ve iade

ÖYP kapsamında yükseköğretim kurumlarına ödenen tutarlar her bir ÖYP araştırma görevlisi için bu Usul ve Esaslara uygun olarak harcanır. Amacı doğrultusunda kullanılamayacağı anlaşılan tutarlar arasında ve diğer gider gruplarına aktarma yapılamaz. Bu kapsamda yükseköğretim kurumlarına aktarılan tutarlardan kullanılmayanlar, YÖK’ün ilgili hesaplarına iade edilir.

ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi yukarıda belirtilen işlemlerin takibini ve yazışmalarını;

YÖKSİS kullanılarak harcanmayan kısımların iade işlemleri yapılır ve ilgili birimler bilgilendirilir.

Harcama belgeleri ve muhafazası

ÖYP kapsamında yapılan harcamaların belgelendirilmesinde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır. ÖYP faaliyetleri ile ilgili her türlü işlem ve harcamalara ilişkin belgelerin nüshaları, ilgili yükseköğretim kurumu ÖYP Kurum Koordinasyon Birimlerinde genel hükümlere göre muhafaza edilir ve denetime hazır halde bulundurulur.

Sorumluluk

Akdeniz Üniversitesi Usul ve Esaslar ile kendilerine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve etkin bir şekilde yürütülmesinden ve YÖK’e gerekli bilgi akışının sağlanmasından sorumludur.

ÖYP’ nin işleyişi YÖK tarafından izlenir ve Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi ihtiyacının karşılanmasına katkısı değerlendirilir. Bu amaçla yükseköğretim kurumları itibarıyla ÖYP kapsamında yapılan atama sayısı, gider unsurları itibarıyla YÖK tarafından sağlanan destek tutarı, sistemden çıkan sayısı, mecburi hizmete başlayan ve başlamayan sayısı, yabancı dil eğitimine katılanların ve başarılı olanların sayısı ve benzeri veriler ile sistemin işleğine ilişkin değerlendirmeyi içeren bir rapor, mali yılın bitiminden itibaren üç ay içinde Yürütme Kurulu tarafından hazırlanarak YÖK Genel Kuruluna sunulur ve bir örneği Maliye Bakanlığına gönderilir.

Denetim

Usul ve Esaslar kapsamında yapılan harcamalar, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre denetlenir. ÖYP’nın uygulanmasına ilişkin olarak yükseköğretim kurumunca yapılan iç denetim sonucunda bu Usul ve Esaslara aykırılık teşkil eden bir hususun tespiti halinde, bu durum ilgili yükseköğretim kurumu tarafından YÖK’ e iletilir. ÖYP’nin yükseköğretim kurumlarındaki uygulamaları gerek görülmesi halinde ayrıca YÖK tarafından denetlenebilir.

Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılan harcamalar Sayıştay denetimine tabidir.

Misyon

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında üniversitelerimizin ihtiyacı olan öğretim üyelerinin yetiştirilmesi amacıyla Araştırma Görevlisi kadrolarına atanan Öğretim Elemanlarının eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleriyle; topluma evrensel düzeyde liderlik yapabilen, ürettiği bilimi insanlığın yararına sunabilen, etik değerlere saygılı, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen bilim insanları olarak yetiştirilmesini koordine eden bir birim olmaktır.

Vizyon

Verdiği hizmet kalitesiyle bilim insanlarının; bilgi toplumu olma yolunda bilgiye ulaşan, bilgiyi paylaşan, kullanan, yöneten ve değerlendiren bireyler olarak yetişmelerinde eğitim, bilim ve sanata katkı sağlayacak ürün ve teknoloji üretimine aracı olan bir birim olmaktır.

İletişim

ÖYP Kurum Koordinatörlüğü Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası A-Blok Kat:3 Oda:314 07058 Konyaaltı / ANTALYA

Tel: 0242 227 44 00
Tel: 0 (242) 310 15 06 - Faks