674 Sayılı KHK ile Birinci Genelge

674 SAYILI KHK İLE ÖYP KAPSAMINDA 33.MADDENİN (A) FIKRASI
UYARINCA ATANMIŞ OLAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN STATÜLERİNİN
50/D MADDESİNDE BELİRTİLEN STATÜYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İLİŞKİN
ÜNİVERSİTELERE GÖNDERİLEN GENELGE

Bilindiği üzere, 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 49. maddesinde ÖYP kapsamında 33.maddenin (a)
fıkrası uyarınca atanmış olan araştırma görevlilerinin statülerinin herhangi bir işleme gerek
kalmaksızın 50/d maddesinde belirtilen statüye dönüştürüleceği ve bunlar hakkında 50/d
maddesi hükümlerinin uygulanacağı belirtilerek, bu şekilde statüleri değiştirilen araştırma
görevlilerinden yeniden 33. Maddenin (a) fıkrasına göre ataması yapılmayanların mecburi
hizmet yükümlülüklerinin kaldırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Aynı kanun hükmünde kararnamede bu araştırma görevlilerinden 2547 sayılı kanunun 35.
maddesi uyarınca başka bir üniversitede ve yurtdışında eğitimde bulunanların üniversitenin
talebi üzerine on beş gün içinde üniversitelerine dönmek zorunda oldukları, bu süre içeresinde
dönmeyenlerin atamalarının iptal edileceği belirtilmiştir.

Yükseköğretim Genel Kurulunun 07.09.2016 tarihli toplantısında kararın üniversitelerimizde
uygulanmasında birliğin sağlanmasını teminen ;

1) Halen lisansüstü eğitime kayıtlı olmayan ÖYP Araştırma Görevlilerinden, yabancı dil
barajını geçip lisansüstü eğitim için yerleştirme bekleyenler ile yüksek lisans eğitimini
tamamlayıp doktora eğitimi için Yükseköğretim Kurulundan merkezi yerleştirme bekleyen
araştırma görevlilerine Başkanlığımızca lisansüstü eğitim yerleştirmesi yapılmasına,

2) Anılan Kanun Hükmünde Kararname ile statüleri 50/d maddesine dönüştürülen araştırma
görevlilerinin atamalarının, söz konusu kanun maddesi uyarınca bir yıllığına yapılabileceğine,

3) Halen bulundukları üniversite dışında lisansüstü eğitim gören araştırma görevlilerinin
üniversiteye geri çağrılma işlemleri ÖYP Usul ve Esasları çerçevesinde değerlendirilirken;
akademik gerçeklik ve teamüller dikkate alınarak, araştırma görevlisinin lisansüstü eğitim
gördüğü programın faal olup olmadığı, lisansüstü eğitim yapılan alanın niteliği, teknik ve
akademik destek verebilecek öğretim üyesi sayısı ile bilimsel çalışma yapılabilecek imkânlar,
lisansüstü eğitim yapılacak alanın fen, mühendislik ve sağlık bilimlerinde olması halinde ise
tam gün laboratuvar çalışmasına katılma zorunluluğu gibi hususlara özen gösterilmesine,

4) Anılan KHK uyarınca Kadro ile ilişiği kesilen ÖYP araştırma görevlilerinin öğrencilik
statülerinin devam etmesi gerektiğine, karar verilmiştir.

0

Misyon

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında üniversitelerimizin ihtiyacı olan öğretim üyelerinin yetiştirilmesi amacıyla Araştırma Görevlisi kadrolarına atanan Öğretim Elemanlarının eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleriyle; topluma evrensel düzeyde liderlik yapabilen, ürettiği bilimi insanlığın yararına sunabilen, etik değerlere saygılı, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen bilim insanları olarak yetiştirilmesini koordine eden bir birim olmaktır.

Vizyon

Verdiği hizmet kalitesiyle bilim insanlarının; bilgi toplumu olma yolunda bilgiye ulaşan, bilgiyi paylaşan, kullanan, yöneten ve değerlendiren bireyler olarak yetişmelerinde eğitim, bilim ve sanata katkı sağlayacak ürün ve teknoloji üretimine aracı olan bir birim olmaktır.

İletişim

ÖYP Kurum Koordinatörlüğü Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası A-Blok Kat:3 Oda:314 07058 Konyaaltı / ANTALYA

Tel: 0242 227 44 00
Tel: 0 (242) 310 15 06 - Faks