674 Sayılı KHK ile Birinci Genelge

674 SAYILI KHK İLE ÖYP KAPSAMINDA 33.MADDENİN (A) FIKRASI
UYARINCA ATANMIŞ OLAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN STATÜLERİNİN
50/D MADDESİNDE BELİRTİLEN STATÜYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İLİŞKİN
ÜNİVERSİTELERE GÖNDERİLEN İKİNCİ GENELGE

674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 49 uncu maddesiyle 2547 sayılı Kanuna eklenen Ek 30 uncu
maddesiyle Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 sayılı Kanunun 33
üncü maddesinin (a) fıkrası uyarınca atanmış olan araştırma görevlilerinin statülerinin herhangi
bir işleme gerek kalmaksızın 50/d maddesinde belirtilen statüye dönüştürüleceği ve bunlar
hakkında 50/d maddesi hükümlerinin uygulanacağı belirtilerek, bu şekilde statüleri değiştirilen
araştırma görevlilerinden yeniden 33 üncü maddenin (a) fıkrasına göre ataması yapılmayanların
mecburi hizmet yükümlülüklerinin kaldırılacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı kanun
hükmünde kararnamede bu araştırma görevlilerinden 2547 sayılı kanunun 35 inci maddesi
uyarınca başka bir üniversitede ve yurtdışında eğitimde bulunanların üniversitenin talebi
üzerine on beş gün içinde üniversitelerine dönmek zorunda oldukları, bu süre içeresinde
dönmeyenlerin atamalarının iptal edileceği belirtilmiştir.

Başkanlığımıza gelen talepler nedeniyle Genel Kurulun 07.09.2016 tarihli toplantısında alınan
karara ek olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

1) Anılan kararda, halen kadrolarının bulundukları üniversite dışında lisansüstü eğitim
gören araştırma görevlilerinin kadrolarının bulundukları üniversiteye geri çağrılması
işlemlerinde, araştırma görevlisinin kadrosunun bulunduğu üniversitede araştırma
görevlisinin lisansüstü eğitim yaptığı programının bulunması, lisansüstü eğitim yapılan
alanın niteliği, teknik ve akademik destek verebilecek öğretim üyesi sayısı ile bilimsel
çalışma yapılabilecek imkânlar, lisansüstü eğitim yapılacak alanın fen, mühendislik ve
sağlık bilimlerinde olması halinde ise tam gün laboratuvar çalışmasına katılma
zorunluluğu gibi hususlara özen gösterilmesi istenmiştir. Lisansüstü eğitim yaptığı
programın kadrosunun bulunduğu üniversitede faal olmamasına rağmen geri çağırma
işlemi yapılacak araştırma görevlisi olduğu takdirde bu durumun yargısal boyutunun
göz önünde tutularak, geri çağırma işlemlerinin gerekçelerinin geri çağırma yazısıyla eş
zamanlı olarak Başkanlığımıza gönderilmesi,

2) 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında geri çağırma işlemi yapılanların,
kadro iade işlemlerinin geçiş işlemleri gerçekleştikten sonra Kurulumuz kararı ile
yapılması,

3) ÖYP Usul ve Esaslar uyarınca yabancı dil barajını geçemeyenlerle ilgili yapılacak
işlemlerin üniversitenizce değerlendirilmesi,

4) 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde statüleri herhangi bir işleme
gerek kalmaksızın 50/d maddesinde belirtilen statüye dönüştürülen ÖYP araştırma
görevlileri hakkında bahsi geçen KHK’nın yayımı tarihinden itibaren yapılan
işlemlerin; yazımız ekinde bir örneği gönderilen formatta doldurularak “excel”
ortamında 04.10.2016 tarihi saat 12:00’a kadar oyp@yok.gov.tr adresine gönderilmesi,

5) Atanma statüleri 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine dönüştürülen ÖYP araştırma
görevlilerinin kadrolarının da 2547 sayılı kanunun 35 inci maddesi uyarınca
Yükseköğretim Kurulunca lisansüstü eğitim amacıyla başka bir üniversiteye geçici
olarak tahsis edilebileceği, tahsis işlemlerinde “Bir Üniversite Adına Bir Diğer
Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik”in
4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca taahhüt ve kefaletname senedi alınması,
bu kapsamdakilerin lisansüstü eğitimlerini tamamlamaları ve kadrosunun bulunduğu
üniversiteye dönmelerini müteakip durumlarının 2547 sayılı Kanunun Ek 30 uncu
maddesi kapsamında değerlendirilmesine; karar verilmiştir.

0

Misyon

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında üniversitelerimizin ihtiyacı olan öğretim üyelerinin yetiştirilmesi amacıyla Araştırma Görevlisi kadrolarına atanan Öğretim Elemanlarının eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleriyle; topluma evrensel düzeyde liderlik yapabilen, ürettiği bilimi insanlığın yararına sunabilen, etik değerlere saygılı, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen bilim insanları olarak yetiştirilmesini koordine eden bir birim olmaktır.

Vizyon

Verdiği hizmet kalitesiyle bilim insanlarının; bilgi toplumu olma yolunda bilgiye ulaşan, bilgiyi paylaşan, kullanan, yöneten ve değerlendiren bireyler olarak yetişmelerinde eğitim, bilim ve sanata katkı sağlayacak ürün ve teknoloji üretimine aracı olan bir birim olmaktır.

İletişim

ÖYP Kurum Koordinatörlüğü Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası A-Blok Kat:3 Oda:314 07058 Konyaaltı / ANTALYA

Tel: 0242 227 44 00
Tel: 0 (242) 310 15 06 - Faks